Frågor och svar

Vad är målet med projektet?

De senaste åren har vi fått ta del av flertalet rapporter som alla visar att just UVAS-gruppen består av en heterogen grupp individer som ofta behöver stöd av flera aktörer samtidigt och att samverkan måste öka. Under hösten 2021 har vi samlat in ungas egna röster och flera vittnar just om en bristande samverkan. Vi har även pratat med aktörer från idéburen och offentlig sektor. Idéburen sektor berättar att de ofta har ett förtroendekapital hos denna målgrupp och möjlighet att arbeta nära människan. Representanter från offentlig sektor har framfört att det inte saknas insatser för denna grupp, men däremot möjlighet att arbeta med dem från ”ax till limpa”.

Nu är det dags att skapa något konkret av denna kunskap och dessa erfarenheter. Projektets Involverade dialogparter skapar därför ett samverkansprotokoll som tydliggör en del av civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken kopplat till unga, och unga vuxna, som varken arbetar eller studerar där målgruppens delaktighet är synligt och deras individuella behov beaktas.

Hur ska 4-uvas arbete gå till?


Vi utgår från ungas egna röster om deras utmaningar på arbetsmarknaden. Arbetet genomförs med stor öppenhet och vi välkomnar samverkan med andra civilsamhällesaktörer, kommuner, myndigheter och det lokala näringslivet.
I ett första steg har vi knutit över 20 dialogpartners till projektet.

Den 8 februari 2021 startade vårt gemensamma arbete med att skapa SEKTORSÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN under vår digitala konferens. Under våren 2021 HAR VI SEDAN TRÄFFAT ETT 50-TAL AKTÖRER FRåN OLIKA SEKTORER OCH TILLSAMMANS TAGIT FRAM EN SAMVERKANSSTRUKTUR FÖR UNGA I UTANFÖRSKAP. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta gärna oss!

Vad är er definition av ”UVAS”?


Vår definition av unga som varken arbetar eller studerar är unga mellan 15-24 år som är folkbokförda i Sverige och som under ett helt kalenderår inte haft inkomster över ett basbelopp (47 600 kr 2021) samt inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

I arbetet med en av våra rapporter har vi intervjuat 14 unga som inte haft något arbete eller inte gått i skolan, eller som har haft svårt med att gå i skolan mer än enstaka timmar i veckan.

Under vår konferens den 8 februari pratade vi om vad unga själva anser behöver göras för dem.

Vad är samverkansprotokoll?

Vad vi menar med samverkansprotokoll är att det ska förtydliga och underlätta samverkan mellan det offentliga och civilsamhället. Det förtydligar vilken roll som civilsamhället kan ta inom arbetsmarknadspolitiken kopplat till uvas. Det belyser också olika ideella organisationers styrkor och på vilket sätt de kan ta en roll inom arbetsmarknadspolitiken lokalt.

I praktiken innebär detta att när det ska utformas aktiviteter för uvas ska civilsamhället bjudas in till samtal i ett tidigt skede, samtidigt som civilsamhället kan vara den aktör som bjuder in andra för att utforma aktiviteter. På detta vis blir det tydligt, i och med samverkansprotokollet, vad en adekvat samverkan är, när den ska ske och hur den ska ske.

Jag har fler frågor, hur kommer jag i kontakt med er?

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar någon av våra medarbetare dig med ett svar inom kort!